O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Doktorandské štúdium • Syntéza glykozylmetylovaných a hydroxylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných inhibítorov enzýmov katalyzujúcich premeny cukrov.

 • Modifikované glykánové povrchy a ich využitie.

 • Analýza komplexných cukrov biosenzormi.

 • Antimikrobiálne látky včelej larválnej kašičky: skúmanie ich obsahu v kašičkách vo včelstvách a účinnosti voči patogénom včelieho plodu.
 • Doktorand: Mgr. Maroš Laho

 • Syntéza, charakterizácia a vlastnosti potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz.

 • Hmotnostná spektrometria vonných látok.

 • Charakterizácia nových génov potrebných pre správnu meiotickú segregáciu chromozómov v kvasinke Schizosaccharamyces pombe.

 • Fosfolipidy a ich vplyv na morfológiu a funkciu mitochondrií.

 • Regulačné mechanizmy biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae

 • Multiparametrová charakterizácia novej generácie imobilizovaných biokatalyzátorov.

 • Štúdium glykozylačných zmien proteínov ako potenciálnych biomarkerov pomocou biočipov.

 • Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík.
 • Doktorand: Ing. Peter Kis

 • Syntetické glykokonjugáty pre rôzne štúdie v medicínskej chémii.

 • Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastnosti.

 • Lipidové častice ako multifunkčné organely eukaryotických buniek.


 • Regulačné mechanizmy homeostázy lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae.
 • Analýza biomarkerov rakoviny prostaty s využitím glykoprofilácie elektrochemicky v label-free formáte.

 • Glykomické rozpoznávanie pomocou microarray a SPR biočipov.

 • Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz.

 • Bunkový metabolizmus sterolov.

 • Príprava, charakterizácia a aplikácie lektínových zariadení v diagnostike rakoviny.

 • Syntetický potenciál glykozidáz.


 • 2016
 • Príprava a využitie glykánových biočipov.

 • Enzýmové acylácie sacharidov.

 • Aplikácia nanotechnológie v príprave lektínových biočipov.

 • Inhibícia tvorby bunkovej steny kvasiniek.

 • Štúdium vzťahu štruktúra-funkcia glykokonjugátov živých systémov.

 • 2015
 • Štúdium imunitnej odpovede vyvolanej povrchovými sacharidmi patogénnych mikroorganizmov.

 • Výskum biomolekulárnych faktorov obrany včelstiev voči mikrobiálnym patogénom.

 • Expresia a biochemická charakterizácia vybraných glykoenzýmov.

 • Biočipy a biosenzory založené na lektínovom biorozpoznávaní.

 • Regulačné mechanizmy homeostázy lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae.
 • Doktorand: Ing. Peter Seč

 • Vývoj novej výkonnej techniky na enkapsuláciu biokatalyzátorov pre produkciu aróm.

 • 2014
 • Úloha apikulátnej mikroflóry v ekosystéme vinice a pri výrobe vína.

 • Expresia a biochemická charakterizácia vybraných bioenergetických enzýmov.

 • Vibrio cholerae antigény. Príprava a imunogenicita glykokonjugátov.

 • Priprava nanoštrukturovaných povrchov a ich využitie v biorozpoznávaní.

 • Vzťah štruktúry a funkcie rastlinných transglykozyláz.

 • Imunobiologické charakteristiky polysacharidových antigénov patogénov Candida spp.

 • 2013
 • Produkcia antimikrobiálnych peptidov vo včelstvách.

 • Úloha kvasinkového fosfatidylinozitol transferového proteínu a jeho homológov vo fyziológii eaukaryotickej bunky.

 • Molekulárne mechanizmy kontroly biogenézy neutrálnych lipidov u kvasiniek.

 • Príprava a aplikácia enzýmových a mikrobiálnych biopalivových článkov (biobatérií) s využitím nanotechnológií.

 • Diverzita kvasiniek osídľujúcich rastlinný materiál s ohľadom na ich vlastnosti a aktivitu.

 • Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie.

 • Úloha lipid transferových proteínov v metabolizme eukaryotickej bunky.

 • 2012
 • Štúdium afinitných interakcií biomolekúl na pevnom podklade pomocou kremenných mikrováh.

 • 2011
 • NMR štúdium metabolizmu mikroorganizmov izolovaných z vody oblakov: ich rola v chémii atmosféry.
 • Školiteľ: Dr. Anne Marie Delort (Univerzita Blaise Pascal, Clermont Ferrand, Francúzsko)

 • Molekulové modelovanie katalytického mechanizmu glykozylhydroláz a dizajn ich inhibítorov.

 • Biologická a imunologická charakterizácia antigénne dominantných manoproteínov patogénnych kvasiniek rodu Candida; ich využitie pre prípravu subcelulárnych vakcín.

 • Znovu hroziace patogény - vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej immunomodulačnej ochrany.

 • 2010
 • Glukuronoylesterázy dřevokazné houby Phanerochaete chrysosporium.

 • Molekulové modelovanie štruktúry aktivovaného komplexu katalytických reakcií.

 • Metabolická stabilita povrchových štruktúr v kvasinkách Cryptococcus neoformans.

 • 2009
 • Nové prietokové biosenzorové systémy s ampérometrickou a kalorimetrickou detekciou na monitorovanie priebehu fermentácií a biotransformácií.

 • Cyklizačné reakcie nitroalditolov a ich využitie na syntézu glykofuranozylových zlúčenín.

 • Manán Candida dubliniensis - komplex antigénnych faktorov.

 • Štúdium vzťahu štruktúry a funkcie alpha 1,3 core fukozyltransferázy modelového organizmu.

 • Izolácia a vlastnosti rastlinných transglykozyláz.

 • Príprava a štrukturna charakterizácia bioaktívnych a iných funkčných polysacharidov z poľnohospodársky významných rastlín.

 • Nové metódy stanovenia aktivity transglykozyláz.

 • 2008
 • Imobilizované biosystémy: Potenciál a obmedzenia enkapsulácie biokatalyzátorov v polymérnych mikrokapsuliach.

 • Transglutamináza v bunkovej stene kvasiniek.

 • Syntéza a charakterizácia neoglykokonjugátov založených na LPS Vibrio cholerae 01.

 • Deriváty hyalurónovej kyseliny s biologickými vlastnosťami.

 • 2007
 • Regulácia xylogenézy in vitro – vplyv galaktoglukomanánových oligosacharidov na diferenciáciu tracheálnych elementov.

 • Mikrobiálne esterázy drevokaznej huby Schizophylum commune.

 • Vplyv chemických a fyzikálnych faktorov na kvasinkovú mikroflóru vo vinárskej veľkovýrobe.

 • Reakčné mechanizmy glykozyltransferáz.

 • Identifikácia a niektoré aspekty expresie antimikrobiálneho peptidu larválnej výživy – royalizínu v rôznych kolóniách včiel Apis mellifera L.

 • Využitie MALDI a ESI MS techník pri štúdiu štruktúr biomolekúl.

 • 2006
 • Príprava a imunologická charakterizácia konjugátov na báze povrchových polysacharidových antigénov kvasiniek rodu Candida - potenciálnych vakcín.

 • Konidiácia huby Trichoderma a jej využitie v biologickej ochrane kultúrnych rastlín.

 • Príprava mimetík lipidu A.

 • Metódy stanovenia aktivity a izolácie izoforiem xyloglukanendotransglykozylázy (XET) zo semien kapucínky (Tropaeolum majus).

 • 2005
 • Xylanolytický systém Schizophyllum communae.

 • Syntéza C-glykozylačných činidiel na báze anhydroalditolov.

 • Syntéza a charakterizácia aminoderivátov sacharidov štrukturálne príbuzných manojirimycínu.

 • Aplikácia lignínu v polymérnych zmesiach.

 • 2003
 • Mechanizmus reakcie katalyzovanej xyloglukan endotransglykozylázou (XET).

 • Biofyzikálne štúdium štruktúry hyaluronanu a patologických procesov v chrupke a mozgu pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie.

 • Mrjp genová rodina včely medonosnej (Apis mellifera L.): počítačová analýza domnelých mrjp promótorov a genomická štruktúra mrjp1 génu kódujúceho najhojnešiu bielkovinu materskej kašičky.

 • Syntéza bioaktívnych proteínov larválnej výživy včiel heterológnou expresiou expression.

 • 2002
 • Syntéza glykoproteínov. Ich príprava, charakterizácia a štúdium interakcie s Konkanavalínom A.

 • Izolácia, charakterizácia a funkcia lektínu z Pinus nigra ARN.

 • Izolácia a charakterizácia biologicky aktívnych proteínov a antimikrobiálnych peptidov včelej materskej kašičky.

 • 2001
 • Príprava a vlastnosti modelových látok pre štúdium esterového typu väzby medzi lignínom a sacharidmi.

 • Fotoindukovaná konidiácia huby Trichoderma viride.

 • Rastlinné β-manány a ich enzýmová degradácia.

 • Štúdium biosyntézy galaktozylovaných glykoproteínov kvasiniek Cryptococcus laurentii.

 • 1999
 • Anelované deriváty purin-2,6-diónu.

 • Syntéza C-glykozylovaných analógov biologicky významných sacharidov.

 • Biotechnologické využitie rastlinnej bunkovej biomasy k produkcii komerčne významných metabolitov.

 • Vzájomná izomerizácia 2-ketóz a 2-C-(hydroxymetyl)aldóz katalyzovaná kyselinou molybdénovou.

 • Izolácia a biochemická charakterizácia proteín-aktivujúcej GTP-ázy špecifickej pre členov Ypt/Rab rodiny malých GTP-áz.

 • 1998
 • Chemicko-ionizačná hmotnostná spektrometria sacharidov.

 • Charakterizácia imobilizovaných biokatalyzátorov pomocou prietokovej mikrokalorimetrie.

 • β-Mananolytický systém Aureobasidium pullulans.

 • Chemický ústav - Centrum glykomiky
  Slovenská akadémia vied
  webmaster@chem.sk
  2017