O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Ústav vznikol roku 1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok a terajší názov má od roku 1955. Vedecky sa zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov a v tomto ohľade sa jeho aktivity koncentrujú do nasledovných výskumných smerov:
  • Syntéza a štruktúra biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
  • Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými polymérmi
  • Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
  • Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
  • Génové inžinierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
  • Glykobiotechnológia
  • Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
  • Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre komerčné účely
Ústav rozvíja rozsiahlu spoluprácu s poprednými vedeckými pracoviskami doma vo svete. V tomto kontexte, veľký počet vedeckých projektov má interdisciplinárny charakter. Ústav pravidelne organizuje medzinárodné vedecké sympóziá. V ostatných rokoch to boli 12th Bratislava Symposium on Saccharides, 39th a 40th Annual Conference on Yeasts v Smolenicom zámku a 20th International Specialized Symposium on Yeasts. Veľmi úspešné bolo najmä 13th European Carbohydrate Symposium v Bratislave. Súčasťou ústavu je jedna z najväčších zbierok kvasiniek na svete. Na základe výsledkov vedeckého výskumu ústav produkuje (v Realizačnom oddelení) a dodáva široký sortiment vzácnych sacharidov, z ktorých niektoré vyrába ako jediný na svete. Vydáva (v angličtine) chemický časopis Chemical Papers indexovaný v Current Contents. Ústav je trvale akreditovaný v najvyššom stupni hodnotenia. Za posledné roky získal 2 Ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť, Zlatú INCHEBU na medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cenu NOVTECH na rovnomennom podujatí v Žiline, medailu GENIUS v Budapešti. Viacerí pracovníci boli ohodnotení čestnými oceneniami a medailami, jeden ocenením Technológ roka a jeden Vedec roka. Ústav participuje na vedeckej výchove a je akreditovaný v  6-tich vedných odboroch doktorandského štúdia.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017