O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Ústav vznikol roku 1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok a terajší názov má od roku 1955. Chemický ústav sa k 1.1. 2022 transformoval na verejnú výskumnú inštitúciu (Chemický ústav SAV, v. v. i.; zakladacia listina). Vedecky sa zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov a v tomto ohľade sa jeho aktivity koncentrujú do nasledovných výskumných smerov:
  • Syntéza a štruktúra biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
  • Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými polymérmi
  • Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
  • Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
  • Génové inžinierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
  • Glykobiotechnológia
  • Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
  • Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre komerčné účely
Ústav rozvíja rozsiahlu spoluprácu s poprednými vedeckými pracoviskami doma vo svete. V tomto kontexte, veľký počet vedeckých projektov má interdisciplinárny charakter. Ústav pravidelne organizuje medzinárodné vedecké sympóziá. V ostatných rokoch to boli 12th Bratislava Symposium on Saccharides, 39th a 40th Annual Conference on Yeasts v Smolenicom zámku a 20th International Specialized Symposium on Yeasts. Veľmi úspešné bolo najmä 13th European Carbohydrate Symposium v Bratislave. Súčasťou ústavu je jedna z najväčších zbierok kvasiniek na svete. Na základe výsledkov vedeckého výskumu ústav produkuje (v Realizačnom oddelení) a dodáva široký sortiment vzácnych sacharidov, z ktorých niektoré vyrába ako jediný na svete. Vydáva (v angličtine) chemický časopis Chemical Papers indexovaný v Current Contents. Ústav je trvale akreditovaný v najvyššom stupni hodnotenia. Za posledné roky získal 2 Ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť, Zlatú INCHEBU na medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cenu NOVTECH na rovnomennom podujatí v Žiline, medailu GENIUS v Budapešti. Viacerí pracovníci boli ohodnotení čestnými oceneniami a medailami, jeden ocenením Technológ roka a jeden Vedec roka. Ústav participuje na vedeckej výchove a je akreditovaný v  6-tich vedných odboroch doktorandského štúdia.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017