O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Aktivity
Poruchy metabolizmu glykokonjugátov sú rýchlo expandujúcou skupinou zriedkavých ochorení, ktorá zahŕňa kongenitálne poruchy glykozylácie (CDG) a niektoré lyzozómové poruchy (LSD). Široká rozmanitosť molekulárnej podstaty i klinických príznakov zaraďujú tieto ochorenia medzi ťažko diagnostikovateľné. Analytické „multi-OMICS“ prístupy predstavujú významný prínos v diagnostike a štúdiu zriedkavých ochorení; vyžaduje si to však adekvátne prístrojové vybavenie a vysoko špecializovaný personál. Potrebná je preto úzka spolupráca medzi vedeckými inštitúciami, klinickými a diagnostickými centrami, ktorá sa stáva kľúčovou v objasnení molekulárnej podstaty týchto porúch. ...
V zbierke je uložených ca 3,600 kmeňov kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov zahrňujúc biotechnologicky významné kmene, kmene izolované z rôznych kontaminovaných zdrojov, kmene so špecifickými charakteristikami, mutantné kultúry, typové a patentové kmene. Zbierka je členom Organizácie európskych zbierok (ECCO), Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (WFCC) a má štatút medzinárodného ukladacieho miesta. Zbierka vytvára databanky vlastných kultúr a vydáva katalóg udržiavaných kmeňov...
Realizačné oddelenie poskytuje možnosti štvrťprevádzkovej izolácie prírodných zlúčenín a prípravy sacharidov a ich derivátov taktiež pre komerčné účely. V súčasnosti, Realizačné oddelenie vyrába množstvo vzácnych monosacharidov, oligosacharidov, sériu 1-deoxy-1-nitroalditolov a niektoré polysacharidy s kovalentne viazanými farbivami pre použitie v enzymológii. Tieto dodáva na zahraničný trh, niektoré ako jediný producent na svete. Oddelenie je v priamom styku s viacerými poprednými svetovými firmami a prostredníctvom obchodných partnerov má kontakty s najvýznamnejšími dodávateľmi čistých chemikálií. Okrem produktov uvedených v Zozname produktov, Realizačné oddelenie má tiež kapacity na prípravu mnohých iných derivátov sacharidov na báze syntéz na objednávku. Požiadavky na dodávku môžu byť buď na malé množstvá pre laboratórne použitie alebo na veľké množstvá...
Karentovaný vedecký časopis Chemical Papers (Chemicke Zvesti) publikuje pôvodné vedecké práce z experimentálnych ako aj teoretických oblastí chémie. Špeciálna pozornosť je venovaná článkom obecného významu. Články pojednávajúce o chemických technikách, aplikáciách a technologických aspektoch sú tiež akceptované. Od r. 2007 je publikovanie tlačenej aj elektronickej verzie časopisu v kompetencii vydavateľstva Springer-Verlag GmbH (zabezpečuje Versita)...
Analytické oddelenie poskytuje analytické, chromatografické, elektroforetické a spektroskopické stanovenia a merania ako aj kompletné analytické a štrukturálne charakterizácie produktov a študovaných látok iným pracoviskám na zákazku. Vedeckí pracovníci oddelenia uskutočňujú vlastný výskum v oblasti fyzikálno-chemickej charakterizácie chemických zlúčenín. Prístrojové vybavenie oddelenia zahŕňa: NMR (1D and 2D experimenty), IČ spektroskópia (roztoky, kvapaliny, tuhé látky), hmotnostná spektrometria (MALDI, EI, CI), elementárna analýza, GLC and HPLC, optická otáčavosť...
Od roku 1978, Chemický ústav SAV pravidelne organizuje medzinárodné Bratislavské sympóziá o sacharidoch. Tieto sa stali výbornou príležitosťou pre výmenu vedeckých poznatkov a na nadviazanie kontaktov s významnými vedeckými osobnosťami z popredných svetových pracovísk v oblasti sacharidov...
Komisia pre kvasinky združuje výskumných pracovníkov a študentov z rozličných výskumných ústavov, univerzít a priemyslu zaujímajúcich sa o výskum kvasiniek...
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017