O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Projekty ŠF

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. Etapa
Kód ITMS2014+: 313011W428
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. Cieľom projektu je identifikácia nových diagnostických, prognostických a terapeutických markerov chorobných zmien endometria na podklade multidisciplinárneho prístupu.

 

Názov a sídlo prijímateľa: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MindIT, s.r.o., Banská Bystrica; Univerzita Komenského v Bratislave.

Trvanie projektu: 01/2019 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 6 278 201,09 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Banská Bystrica, Nitra.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 

Publicita projektu:

 • Webová stránka projektu BIOMEDIRES - II. Etapa s ďaľšími informáciami
 • https://www.biomedires.sk/

 • Vedecké publikácie
  1. Bertók, T., Jáné, E., Chreneková, N., Hrončeková, S., Bertóková, A., Híreš, M., Vikartovská, A., Kubaniková, P., Sokol, R., Fillo, J., Kasák, P., Borsig, L. & Tkáč, J.:
   Analysis of serum glycome by lectin microarrays for prostate cancer patients - a search for aberrant glycoforms
   Glycoconjugate Journal 37, 703-711 (2020).
  2. Bertóková, A., Bertók, T., Jáné, E., Híreš, M., Ďubjaková, P., Novotná, O., Belan, V., Fillo, J. & Tkáč, J.:
   Detection of N,N-diacetyllactosamine (LacdiNAc) containing free prostate-specific antigen for early stage prostate cancer diagnostics and for identification of castration-resistant prostate cancer patients
   Bioorganic & Medicinal Chemistry 39, 116156 (2021).
  3. Savková, K., Huszár, S., Baráth, P., Pakanová, Z., Kozmon, S., Vancová, M., Tesařová, M., Blaško, J., Kaliňák, M., Singh, V., Korduláková, J. & Mikušová, K.:
   An ABC transporter Wzm–Wzt catalyzes translocation of lipid-linked galactan across the plasma membrane in mycobacteria
   Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2023663118 (2021).

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
  Kód ITMS2014+: 313011V358
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

  Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Piešťany, Nitra, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u
 • https://www.nurch.sk/novinky/news_vyznamni-zahranicni-experti-ocenili-inovativnost-vyskumneho-projektu-cembam-v-nurch-u/

 • Zahraniční experti ocenili výskumný projekt Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany - PNky.sk
 • https://www.pnky.sk/aktuality/zahranicni-experti-ocenili-vyskumny-projekt-narodneho-ustavu-reumatickych-chorob-piestany/

 • Projekt CEMBAM sa venuje otázke pokročilých medicínskych terapií - teraz.sk
 • https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/piestany-projekt-cembam-sa-venuje-ot/529359-clanok.html

 • V piešťanskom NÚRCH-u skúmajú možnosti 3D biotlače - zpiestan.sk
 • https://www.zpiestan.sk/spravy/v-piestanskom-nurch-u-skumaju-moznosti-3d-biotlace/

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT - ZOPA)
  Kód ITMS2014+: 313011W410
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

  Stručný opis projektu: projekt je zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany

  Partneri: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

  Trvanie projektu: 05/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 5 788 811,28 EUR

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Košice I - mestská časť Staré Mesto, Piešťany.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • Projekt CPT-ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou
 • https://www.nurch.sk/novinky/news_projekt-cpt-zopa-oslovil-partnerov-prepojenim-biomedicinskeho-vyskumu-s-klinickou-praxou/

 • Národný ústav reumatických chorôb skúma možnosti tkanivového inžinierstva
 • https://www.pnky.sk/aktuality/narodny-ustav-reumatickych-chorob-skuma-moznosti-tkanivoveho-inzinierstva/

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
  Kód ITMS2014+: 313011V578
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu ako aj centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

  Partneri: GENETON s.r.o, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Trnava; POWERTEC s. r. o., Bratislava; Slovgen s.r.o., Bratislava; Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava; Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 9 205 044,72 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Nitra.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení
  Kód ITMS204+: 313021Y920
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
  Konkrétny cieľ: 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

  Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na skvalitnenie podmienok a integráciu kapacít špičkového nezávislého a priemyselného výskumu v oblasti funkčnej glykomiky s preferenciou k dedičným metabolickým a civilizačným chorobám človeka. Oblasť výskumu smeruje k identifikácii klinicky a prognosticky relevantných glyko-biomarkerov a diagnostických postupov.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 3484/9, 845 38 Bratislava

  Partneri: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Bratislava; SITNO PHARMA s. r. o., Bratislava.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 720 297,11 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov
  Kód ITMS204+: 313011AUH4
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Vývoj technologického postupu pre modifikáciu povrchov flexibilných materiálov (kovových a samolepiacich fólií, textílií a pod.), nanoštrukturovanými povlakmi s inaktivačnými účinkami voči vírusom a baktériám. Modifikácia bude realizovaná inkorporáciou antimikrobiálnych chemických prvkov (Ag, Cu, Zn, Ti … ) vo forme nanočastíc do základovej amorfnej/polymérnej matrice (SiOx, C:H, ...) využitím pokročilých, nanotechnologických, plazmou asistovaných procesov ako sú magnetrónové naprašovanie (DC, RF, klastrovací zdroj), HITUS, HIPIMS pre vytvorenie funkčných povrchov so zvýšeným adsorbčným a deaktivačným účinkom na vírusy a baktérie s predĺženým účinkom pôsobenia. Takto modifikované materiály budú vhodné na výrobu ochranných prostriedkov (rúška, respirátory, filtračné textílie, obleky, samolepiace fólie pre ochranu pevných súčiastok, ako napríklad kľučky, madlá, tlačidlá výťahov a pod.)pre elimináciu prenosu vírusu.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany

  Partneri: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave

  Trvanie projektu: 01/2021 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 2 104 557,74 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Turany; Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
  Kód ITMS204+: 313011ATT2
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Návrh projektu sa sústreďuje sa na vývoj látok s multi-modálnym účinkom pre vývoj terapeutík a výživových doplnkov aplikovateľných pri vírových pandémiách, aktuálne pri pandémii COVID-19. Multi-modálny účinok znamená, že popri kľúčovom antivirálnom účinku sú očakávané aj antibakteriálne, protizápalové, imunostimulačné, prípadne antioxidačné účinky, ktoré môžu urýchliť liečbu a zabrániť komplikáciám. Tvorbu projektu pozitívne ovplyvnila existencia klastra „Omics4Health“, ktorý združuje významné vedecké pracoviská SAV, univerzít a vysokých škôl a firmy, aktívne v oblasti farma výskumu a aplikácií. Klaster pripravil komplexnú, konzistentnú a originálnu projektovú ideu so zapojením viacerých členov. Zároveň projektový návrh nadviazal na existujúce projekty, ktoré riešia parciálny vývoj originálnych látok s antibakteriálnym účinkom, respektíve s protizápalovým a antioxidačným účinkom.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: SITNO PHARMA s. r. o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava

  Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava

  Trvanie projektu: 07/2021 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 2 893 457,97 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Hlohovec; Lehnice

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

     Chemický ústav - Centrum glykomiky
  Slovenská akadémia vied
  webmaster@chem.sk
  2017