O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Profil verejného obstarávateľa

Chemický ústav SAV je podľa § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Chemický ústav SAV, v. v. i.
Sídlo: Dúbravská cesta 5807/9, 845 38 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., riaditeľ

E-mail: chemsekr@savba.sk
Telefón: +421 2 59410200
Fax: +421 2 59410222

IČO:166618
DIČ: 2020894678
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou na upratovacie a čistiace práce v budove Chemického ústavu na Dúbravskej ceste č. 9 (174 kB .pdf)

Kontakt: Vojtech Tóth, správca budovy (chemtoth@savba.sk, Tel. č.: 02/59410235)


Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou na Easy Spray iónový nano zdroj k ESI hmotnostnému spektrometru (Orbitrap Elite) s inštaláciou (173 kB .pdf)

Kontakt: Ing. Ema Podobová, ref. pre VO a ŠP (chemempo@savba.sk, Tel. č.: 02/59410205)


Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou na SampleCASE Cooled chladený a automatizovaný dávkovač vzoriek pre 1H NMR (ADVANCE 600 a 400) spektroskopiu s inštaláciou (190 kB .pdf)

Kontakt: Ing. Ema Podobová, ref. pre VO a ŠP (chemempo@savba.sk, Tel. č.: 02/59410205)


Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou na Anonymizované výsledky analýz a spracovania vzoriek plazmy pacientov s dg. testikulárnych nádorov (161 kB .pdf)

Kontakt: Ing. Ema Podobová, ref. pre VO a ŠP (chemempo@savba.sk, Tel. č.: 02/59410205)


Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou na upratovacie a čistiace práce v budove Chemického ústavu na Dúbravskej ceste č. 9 (354 kB .pdf)

Kontakt: Vojtech Tóth, správca budovy (chemtoth@savba.sk, Tel. č.: 02/59410235)
Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru s názvom Spotrebný materiál a biochemikálie pre výskumne účely 10721-MST


V súlade s ustanovením § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení týmto verejný obstarávateľ – Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, vyhlasovateľ verejnej súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky "Komplexná analýza genetického, serologického, klinického a humorálneho profilu u pacientov s reumatoidnou artritídou" (vyhlásená vo Vestníku č. 118/2013 zo dňa 19.06.2013 pod značkou 9513-MSS) oznamuje, že výsledné poradie ponúk hodnotených v rámci tejto verejnej súťaže zostavené elektronickou aukciou je nasledovné:
1. Molekulárno-medicínske centrum SAV, Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava.
Víťazom verejnej súťaže sa stal jediný uchádzač, ktorý predložil ponuku.

pre podprahovú zákazku na dodanie tovaru s názvom Výpočtová technika a jej komponenty 10828-WYT

pre podprahovú zákazku na dodanie tovaru s názvom Nákup prístrojov pre Zbierku kultúr kvasiniek 10827-WYT


Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Výzva na predloženie ponuky

Rámcová zmluva - návrh

Príloha č. 1. Tabuľka pre ocenenie predmetu zákazkyZákazky s nízkou hodnotou

Zoznam od 1. 7. 2013
Správa o zákazkach s nízkou hodnotou
V zmysle zákona 25/2006 Z. z., v znení zákona 58/2011

Zoznam faktúrPlán verejného obstarávania

Plán na r. 2013

Plán na r. 2014

Plán na r. 2015

Plán na r. 2016

Plán na r. 2017

Plán na r. 2018

Plán na r. 2019

Plán na r. 2020

Plán na r. 2021
Vysúťažené položky s firmou LABO

Zoznam položiek


Vysúťažené položky s firmou BANCHEM

Zoznam položiek


Odstúpenie od zmluvy

nákup leteniekChemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017